- Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2017

Advent – 2018.

    December 2-án elkezdődött az adventi időszak.  Kicsik és nagyok, felnőttek és gyerekek egyaránt készülődnek a közelgő ünnepre. S ha hozzánk, felnőttekhez vagy ide, az iskolánkba járó gyerekek felé elhangzik az kérdés, hogy mi az Advent, azonnal és „rutinból” érkeznek a többé-kevésbé pontos, de tartalmukat tekintve helytálló válaszok a szó jelentésére, a kettős várakozásra, az adventi koszorúra, a gyertyák számára és színére, a liturgiára, a hajnali misékre, jócselekedetekre vonatkozóan.  Csillogó, látványtervezett, még az éjszaka sötétjét is sokszor fényforrásokkal uraló életünkben talán nehéz odafigyelnünk, hogy a fenti, valóban gyönyörű liturgikus szimbolika valódi jelentést hordoz, nem önmagáért van.  A Messiás, a Megváltó, a Mennyei Atya házába minket meghívó, a sötétben botorkálás helyett életet, fényt hozó Üdvözítő, a MI, személyes Üdvözítőnk érkezését várjuk.  Igen, a rorate misékhez és más liturgikus jelképekhez kapcsolódva, profán párhuzammal, valóban „a hajnal attól szép, hogy minden éjben ott lapul az örök sötétség” (Zorán). A mindörökké hűséges Isten a sötétségben a Fiát küldte hozzánk, s Ő is tér majd vissza - dicsőséges fényben.  És vegyük észre, hogy Isten az emberi hitre, reményre, szeretetre, az Isten és ember felé irányuló hűségre és bizalomra bízta Fiát, a Világosságot: Mária és József embert próbáló igenjére, Zakariás és Erzsébet megharcolt hitére, Keresztelő János határozott, bátor, de alázatos, végsőkig kitartó tanúságtételére.  Ma is a mi ügyünk Krisztus „ügye”, hát ezért az „angyalkázás”, a jócselekedetek („Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” Mt 25,40).

    Az adventi időszak igeliturgiája, így a „hangsúlyos” vasárnapiak is, segítségünkre vannak a fentiek megértésében, átérzésében, megélésében…    

Advent  1. vasárnapja: „Virrasszatok hát és imádkozzatok!” (Lk 31, 36)

Advent  2. vasárnapja: „ Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Lk 3,4)

Advent  3. vasárnapja: „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.” és „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani.” (Lk 3,10-18)

Advent  4. vasárnapja:  „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!” (Lk 1,39-45)

                                                                                         (Viczenik Anna)

„Vegyétek a Szentlelket!”  (Jn 20,22) – „Senki sem mondhatja magától: „Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek által” (1Kor 12,3)

PÜNKÖSD VAN: A SZENTLÉLEK ELJÖVETELÉT, AZ EGYHÁZ ALAPÍTÁSÁT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGHOZ SZÓLÓ „ÖRÖMHÍR-HIRDETÉS” KÜLDETÉSÉNEK (MISSZIÓ) KEZDETÉT ÜNNEPELJÜK. 

Talán furcsa, de számomra idén a három, evangélium előtt magunkra rajzolt kereszthez kapcsolódik ez az ünnep, mert „hozzátok intézett szavaim Lélek és élet” (Jn  6,63)  - mondja Jézus. Az evangélium előtti keresztvetés azt jelzi, hogy Krisztus szól hozzánk (szavak), az a Krisztus, aki meghalt és feltámadt (élet). A „hármas keresztet” Jézus tanítására vonatkoztatva a homlokunkra (értelmünkkel megismerjük), szánkra (megvalljuk), szívünkre (lelkünkbe zárjuk) rajzoljuk. HA VALÓBAN ÚGY TESZÜNK, AHOGY A LITURGIÁBAN EZT MOZDULATAINKKAL KIFEJEZZÜK, AKKOR TERET ENGEDÜNK ÉLETÜNKBEN A LÉLEKNEK.

Kérjük a Szentlelket, hogy lángoló, de nem pusztító tüzével bennünk éljen! Akkor tudunk majd az Atyával együtt alkotni, gondot viselni, türelemmel várni, megbocsátani, és Krisztus feltétel nélküli szeretetével szeretni, szenvedni, hinni, imádkozni, elfogadni, tanítani, gyógyítani…  -  vagy legalábbis lesz  kitartásunk és kedvünk ahhoz, hogy újra és újra megpróbáljuk!

Alleluja! Föltámadt!

„Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” - „Látta mindezt és hitt.” Gondoljuk el, nem volt könnyű sem a sírhoz érkező Mária Magdolna, sem az odafutó tanítványok számára elsőre feldolgozni az üres sír látványát. Nekünk sem lett volna az. Még akkor sem, ha Jézus maga előre megmondta, hogy fel fog támadni a halálból. Mert ugyan melyikünk tudta volna a pénteki események után akár csak elképzelni is ezt? A „rendezett üresség”, az Úr adta belső tisztán látás kegyelme: így lehet az, hogy János „látta mindezt és hitt”. Saját, személyes hitünknek már biztos támaszát jelenti a tanúságtévő apostolok, asszonyok, vértanúk és az azóta eltelt évszázadok keresztényeinek hite. Hálát adunk-e a hitünkért? Tanúságot tesznek-e róla tetteink, szavaink hogy a feltámadt Krisztushoz tartozunk? Megéljük-e úgy hitünket, hogy az támasza lehessen mások hitének?

(Viczenik Anna)

A Nagyböjt minden évben eljön, újra és újra lehetőséget adva, hogy felkészülhessünk Jézus Krisztus halálának és feltámadásának megünneplésére. Az "újra és újra" azonban nem azt jelenti, hogy minden Nagyböjt "ugyanolyan", csupán azt, hogy ismét végigjárhatjuk a feltámadt Krisztushoz, embertársainkhoz, s az önmagunkhoz vezető utat. A készületünk mindig függ aktuális élethelyzetünktől, testi és lelki állapotunktól, s még ezernyi minket érő hatástól. Ezért érdemes minden Nagyböjt elején megragadni azt a kiindulási pontot, ahonnan MI el tudunk indulni a fentebb említett úton, ösvényen. Idén én úgy érzem, a liturgikus színek az a pont, ahonnan indulni fogok. A többirányú (Krisztus, embertársak, önmagam), de egymással összefüggő készület, a hibák-bűnök felismerése utáni változtatni akarás színe ugyanis NEM a pusztán emberi veszteségeinket, véglegesnek tűnő vereségeinket jelképező FEKETE, hanem az emberi erőfeszítést megtámogató, isteni kegyelemre való ráhagyatkozást is jelentő LILA. Ráadásul az öröm RÓZSASZÍNJÉVEL a böjt negyedik vasárnapján. És igen, bizony, mindez az önmagát felajánló áldozat, a minket tisztára mosó vér színével, a PIROSSAL karöltve (Virágvasárnap, nagyheti szertartások...). A fent említett liturgikus színek ezúttal sem csupán hatásvadász "külsőségek", hanem egyértelmű útjelzői saját, "személyre szabott" belső ösvényünknek, amely Húsvét hajnalának tiszta, a Feltámadott békéjében ragyogó, dicsőséges FEHÉR-ARANYÁIG vezet.                  

Viczenik Anna

„Látta és hitt” - Kápolnabúcsú 2018

          Mindnyájan tagjai vagyunk a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda közösségének, amely január 12-én, délután 16.00-kor szentmisével ünnepli Máriának szentelt kápolnájának búcsúját.  A „szeretett tanítvány” és Jézus édesanyjának a kereszt tövében végképp szorossá váló kapcsolata az Istenre való ráhagyatkozáson, a Benne való bizalmon, a Krisztus melletti végsőkig való kitartáson, az Iránta való szereteten alapul.

Legyünk mi is tanítványok, Isten tervét elfogadó, Őáltala, Ővele, Őbenne élő, az örömhírt hirdető és élő emberek! Mert nem lehetetlen, sőt! A mi szülő-pedagógus-diák közösségünknek két nagyon „erős” pártfogója van, akik életükkel mutatják, hogy igenis lehet és érdemes krisztusian élni-halni: Betlehemben, Názáretben, Kánában, a gyógyításoknál, tanításoknál és a jeruzsálemi bevonuláskor éppúgy, mint az utolsó vacsorán, a kereszt alatt vagy a Feltámadott üres sírja mellett – azaz minden körülmények között. Hogy hogyan? Álljon itt néhány idézet a Szentírásból Máriához és Jánoshoz kapcsolódóan… olvassuk el, dobbanjon az ő lelkületükkel a szívünk, és nekünk is „menni fog”!

Mária:

„Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38)

„…és a te lelkedet is tőr járja át” (Lk 2,35)

„Nincs boruk! … Tegyetek meg mindent, amit mond!” (Jn 2, 3-5)

János:

„Kissé továbbmenve meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost… és azonnal hívta őket. Azok pedig… követték őt.” (Mk 1, 19-20)

„Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz; látta és hitt.” (Jn 20,8)

„Ezeket pedig azért írták le, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hit által az ő nevében életetek legyen.” (Jn 20,31)

Mindkettő:

„Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme, a te fiad! Azután azt mondta a tanítványnak: Íme, a te anyád!” És attól az órától magához vette őt a tanítvány.” (Jn 19, 26-27)


Advent 2017

„Jöjj el hát, Istenem, lobbants lángot az éjjelen!”

(Borka Zsolt: Advent)

               Adventi koszorúinkról a gyertyák meggyújtásával egyre áthatóbb fényesség árad, mind jobban bevilágítva a körülöttünk lévő szobát, osztálytermet, kápolnát, templomot. Élesebbé, tisztábbá válnak a kontúrok… a sötétség, homály lassan átadja helyét a tiszta fénynek.

               Várjuk, sőt igyekszünk is, hogy ezzel párhuzamosan szívünk-lelkünk is készen álljon az Ünnepre, amikor bennünk is megszülethet a Kisded. Több ima, több egymásra való figyelem, odafordulás, több Szentírás-olvasás, a szentgyónás elvégzése, s a lelkünkből is lassan eltűnnek az Szentlélek fényében megtalált porcicák.  A lelkünk sötétjében „szörnynek” tűnő aggodalmaink, félelmeink is legyőzhetővé válnak. Mint mikor gyerekként villanyt gyújtva rájövünk, az óriás feje csak a kakukkos óra volt a falon…. . Az érkező Isten Fiának tehát a kedvenc  Hit-Remény-Szeretet „süteményét” készítjük  (és próbáljuk nem odaégetni) , az Atya pedig tiszta tapaszt tesz a Betlehembe igyekvők friss és régi sebeire egyaránt.

               Esetleg az idei várakozás idején elgondolkodhatunk picit azon is, hogy mi lesz a Kisdeddel? Jó, hogy „szállást” adunk Neki, jó, hogy befogadjuk, de… engedjük, hogy velünk maradjon? Vagy csak a „baba” az érdekes, a „cuki”? A felnövekvő, tanító, majd értünk meghaló, feltámadó, velünk az Oltáriszentségben itt maradni akaró Isten már nem kell? Őt már kitessékeljük, mint átmeneti vendéget, vagy a Gyermek családtag lehet? Érdemes végiggondolni. Őriznünk, táplálnunk, továbbadnunk kell az Isten szeretetének fényét (a jól ismert talentumos példabeszéd - vagy az csak az adott vasárnapon érvényes számunkra?J)), különben az adventi időben folyamatosan növekvő fényesség a karácsonyi csillagszórókkal el is tűnik a lelkünkből, s ott sötétebb lesz, mint valaha…

 

Áldott adventi készületet!

„Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!” (Mt 5, 1-12a)

Mindenszentek ünnepe, Halottak Napja…  ezt a két egymás utáni napot általában a második alapján szeretjük megközelíteni: többé-kevésbé mindnyájan úgy érezzük, hogy elhunyt szeretteink, hozzátartozóink „megérdemlik” szeretetünket, törődésünket, a róluk való emlékezést, testi (azaz földi nyughelyeik) és lelki (ima értük) értelemben egyaránt. Esetleg eszünkbe jut még az is, hogy imádkozzunk azok lelki üdvéért is, akikért nem imádkozik senki, vagy akikről úgy gondoljuk emberi meglátásunkkal, hogy az általunk ismert tetteik alapján „jól jön egy kis rásegítés a túlvilágon”. És letesszük a virágot, mécsest gyújtunk, és tényleg szívből imádkozunk… . Aztán megnyugodva lépünk tovább, a holtakról megemlékezve a saját életünkbe… 

És sokszor csak azért, mert  „kötelező”, részt veszünk Mindenszentek napján egy szentmisén. Lehet, hogy érdemes volna átgondolnunk, hogy nem randomszerűen jelölik ki azokat az ünnepeket, amelyeken kötelező a szentmisén való jelenlét…  S az is lehet, hogy jó volna a két november eleji nap MI ÉLETÜNKHÖZ való szerves kapcsolódásán is elgondolkodni…

     Mindenszentek ünnepén a krisztusi Boldogság-mondások a felolvasott evangélium (Mt 5,1-12a).  Mi is gyakran használjuk elhunytjainkra a „megboldogult”, „boldogult”  kifejezést. Sőt, központi kérdés saját életünkben: Mi a boldogság? Hogyan lehetnék boldog? - Rengeteg választ hallunk, látunk, olvasunk, hiszen ezzel a kérdéssel már igencsak régóta foglalkozik az ember.  Nos, ezért hatalmas ünnep a Mindenszentek! A válasz ugyanis egyszerű: légy szent, mert akik szentek, azok boldogok: Isten szerető jelenlétében élnek – örökké. Sokan vannak, nem csak néhányan, mint egy ritka állatfajból.  Nagyon különböző emberek voltak. És tágabb értelemben mindenki szent, aki a mennyországba jut.  Mi ezt az isteni jelenlétet kívánjuk a „megboldogultaknak”, mikor imádkozunk értünk. Na de hogy leszek én egy Szent Márton? Egy Teréz anya? Mi az, szentnek lenni?  Csak a túlvilágon leszek boldog?  Nem. Szent az, aki már itt, a saját földi életét az egyetlen, tökéletes „Szenthez”, azaz Istenhez igazítja.  Akkor is újra próbálja, ha elbotlik, akkor is, ha kételkedik, akkor is, ha könnyebb, s akkor is, ha szenvedés. És közben boldog.  Mert az Isten szeretetében állva és járva a „helyén van”.  S boldogsága a legtökéletesebb formáját az örökkévalóságban nyeri el.  

Mi is lehetünk tehát boldogok, szentek? Igen. Sőt. Kell is. Ráadásul az életünk a látszat ellenére nem „Ki nevet a végén?” típusú, versengős társasjáték, hanem kooperatív fajta. Azaz: akkor győzünk igazán, ha mindenki a célba, az Atya házába jut.

Veni Sancte – Kezdődik a tanév

VENI SANCTE

Augusztus 31-én tartottuk szentmisénket a kertvárosi templomban, a Szentlélek segítségét kérve a 2017/2018-as tanévhez…

Jöjj, Szentlélek Úristen! – hívtuk a Lelket.  Hívtuk… hát akkor várjuk is! Engedjük be Őt életünkbe: munkába, tanulásba, tanításba, örömeinkbe, bánatainkba, megpróbáltatásainkba, az ünnepeken és vasárnapokon kívül a mindennapjainkba is! Ha már a segítségét kérjük, talán jó volna meg is hallgatni Őt! Lépjünk picit hátrébb, adjunk teret a Szentléleknek, hiszen az olyan fontosnak gondolt önmegvalósításunk csak az Isten képmására való teremtettségünkben, a benne való kiteljesedésben nyer valódi értelmet! Találjunk, keressünk csendes perceket, amikor nem csak odacsapjuk Isten elé a kéréseinket, kérdéseinket, hanem a Lélek válaszát is meg tudjuk, meg akarjuk várni, s hálát adunk a már megkapott kegyelmekért!

És akkor megtörténik a csoda: lesz örömmel teli, teremtő alkotás; őszinte, igaz, szeretetteljes, krisztusi szó; vigasztaló, segítő odalépés a másikhoz; erő a kereszthordozáshoz, megpróbáltatásokhoz.

Krisztus Lelke, szentelj meg engem!   

                                                                  (Viczenik Anna)

Nagyböjt kezdetén

„Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!”

Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt. Sokan és sokféle szándékkal, elhatározással indulunk neki ennek az időszaknak. Talán azzal a gondolattal is, hogy mi tudjuk, értjük, látjuk, mit és hogyan kellene cselekednünk, tehát „fussunk neki idén is”, tekintetünket már előre, végső soron a nagyhétre, és húsvét tikára szegezve. ..

Esetleg érdemes volna idén - kísérletképpen - a nagyböjtöt nem pusztán „elő- és felkészítő bűnbánati időszakként” megélnünk, hanem magát a meg- és hazatérő utat is önmagáért szeretni, átimádkozva végigjárni. Olvassuk naponta a Szentírás ezen időszakra beosztott szövegeit, s ne ÉRTELMEZNI igyekezzünk, hanem hagyjuk, hogy általuk Isten megérintsen minket, fogjuk meg ezt a kinyújtott kezet, ami rávezet minket megtérésünk útjára, sőt rajta is tart az Atya házába vezető, olykor kitérőkkel teli ösvényen.

És akkor…  az „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” felkiáltására válaszul a  „Miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, hanem feltámadt.” személyes realitása lehet osztályrészünk.

                                                                  Viczenik Anna

Urunk megjelenése, Vízkereszt

Mt 2,1-12

Isteni útmutatás, csillag, ráhagyatkozás. Hit és tudomány. Bölcsek, tudósok, királyok. Jeruzsálemi gazdagság és betlehemi egyszerűség. Hatalomvágy és alázat. Szimbolikus, egyben „mesés” ajándékok a Kisdednek. Indulás és megérkezés.

Mindez csak néhány gondolattöredék a napkeleti bölcsek látogatásáról szóló, s talán az egyik legkedveltebb, képzeletet megragadó és tudományos érdeklődésre is számot tartó evangéliumi részhez. Sokat tanulhatunk a csillag nyomán az Ismeretlenhez induló, s a Bizonyossághoz érkező bölcsektől. Gyorsan el is tudnánk hadarni, fel is tudnánk sorolni többet is ezekből a „tanulnivalókból”. De talán a történet végére is érdemes volna vetnünk egy pillantást. A Szentírásban olvassuk: „Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.” Más úton tértek haza, hogy aztán az életükben is más, a Találkozástól megérintett úton járjanak. Hazafelé nem csupán az útjuk volt „újratervezés” alatt. Ők maguk is….  

Vajon engem is megérint a Kisdeddel való találkozás? Átrajzolom a betlehemi csillag fényében, akár újra és újra az életem útvonalát?

Legendájuk szerint ugyanis Bithisarea, Melchior, Gathaspa (Boldizsár, Menyhért, Gáspár) vértanúk lettek, s közös sírba temették őket. Jelenleg ereklyéiket a világ harmadik legmagasabb templomában, a kölni dómban őrzik.

Források:

kép:

 http://ligetmuhely.com/s-nagy-katalin-a-haromkiralyok-avagy-a-napkeleti-bolcsek-tortenete/

Az utolsó bekezdés:

http://lexikon.katolikus.hu/H/H%C3%A1romkir%C3%A1lyok.html[2016.01.06.]

Emmánuel: Velünk az Isten

Az adventi koszorún már három gyertya ég. Ahogyan gyakran mondjuk: várjuk az Úr érkezését. Hamarosan Jézus Krisztus születését ünnepeljük, amikor talán leginkább szoktunk arra gondolni: VELÜNK AZ ISTEN. 
De vajon a "várjuk" általánosságában benne van-e a "várom" személyessége? És valóban vágyódom-e a találkozásra a közénk testesült végtelen Szeretettel? Akarom-e, szeretném-e, hogy a "velünk"-ben "velem" is itt legyen az Isten? Vagy csak önmagában a lelki, anyagi, tárgyi készületem tölt el inkább elégedettséggel, mint Isten jelenlétének békéjével? 
A karácsonyi "születésnap" Ünnepeltje újra és újra nekünk, nekem adja magát. Nem elégedhetünk, elégedhetek meg kevesebbel, mint hogy saját magamat teszem ajándékként jászolához.

Áldott Adventet!

 

„Én vagyok a feltámadás és az élet.” (Jn 11,25)

Mindenszentek ünnepére készülünk…

Ezért:

AKARJUNK szentek lenni, mert meg van írva: „Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok.“ (3 Móz 19,2 és ld. 1 Pét 1,15-16).

De hogyan? - „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” - mondja Jézus (Jn 14,6)

Tehát:

HIGGYÜNK, hiszen olvassuk: „Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!” (Jn 14,1)

REMÉLJÜNK, mert ezt halljuk: „Atyám házában sok hely van… .” (Jn 14,2)

SZERESSÜNK, ahogy Jézus, a Fiú: „Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34)

IMÁDKOZZUNK a Szentlélek megerősítő kegyelméért, kövessük a szentek példáját: „Imádkozzatok szüntelenül!”(1 Tessz 5,17)

És – mivel hitünk és túlvilági reményünk alapja maga Jézus Krisztus -, Mindenszentek ünnepének fényénél halottainkért és saját üdvösségünkért is imádkozhatunk:

„Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos Atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a Szent Szűz jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel együtt elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.” (Eucharisztikus ima, szentmise)

 In memoriam

 Jöjj, Szentlélek Úristen!

2016. augusztus 31-én volt iskolánk évnyitó szentmiséje a kertvárosi templomban, amelyben a Szentlélek segítségét, áldását kértük a 2016/2017-es tanévben végzendő munkára, tanulásra.

Hiszek a Szentlélekben

Hiszem,

hogy megszabadít előítéleteimtől.

Hiszem,

hogy megváltoztatja szokásaimat.

Hiszem,

hogy legyőzi közömbösségemet.

Hiszem,

hogy szeretettel tölti el lelkemet.

Hiszem,

hogy megállít a rossz előtt.

Hiszem,

hogy felbátorít a jóra.

Hiszem,

hogy legyőzi szomorúságomat.

Hiszem,

hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.

Hiszem,

hogy elveszi kicsinyhitűségemet.

Hiszem,

hogy megerősít szenvedésemben.

Hiszem,

hogy áthatja egész lényemet.

(Karl Rahner)


 

Szivárvány Csíksomlyó felett

 

1Kor 12, 4-7
"A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz.

A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz.

A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.

2Kor 3,17
"Az Úr ugyanis Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság."